BEZ ŻADNEGO POSTANOWIENIA

Crop person making notes in notepad

Z drugiej strony, Karta nie zawiera żadnego po­stanowienia, które stwarzałoby przeszkodę w uzys­kaniu członkostwa i działalności na terenie Organi­zacji jakiemukolwiek państwu z uwagi na jego u- strój polityczny i społeczno-gospodarczy. Artykuł 4, określający warunki, jakim winno odpowiadać pań­stwo kandydujące na członka ONZ, stwierdza jedy­nie, że ma to być „państwo miłujące pokój, które przyjmuje zobowiązania zawarte w niniejszej Kar­cie, i, zdaniem Organizacji, zdolne jest i pragnie zo­bowiązania te wykonywać”.Karta NZ jest dokumentem tchnącym optymiz­mem co do możliwości współpracy państw całego świata, bez względu na ich różne systemy rządów, ustroje społeczno-gospodarcze i odmienne tradycje kulturalne. W niektórych swych postanowieniach zmierza ona wyraźnie do syntezy kultur i systemów. Załącznik do Karty (artykuł 9 Statutu Międzynaro­dowego Trybunału Sprawiedliwości) wymaga, by w składzie osobowym Trybunału „były reprezentowa­ne główne formy cywilizacji i zasadnicze systemy prawne świata”, artykuł 101 § 3 Karty nakazuje, aby przy doborze personelu Sekretariatu uwzględ­niać „możliwie najszersze podstawy geograficzne”, artykuł 23 § 1 wymienia wśród kryteriów, jakimi kierować się winno Zgromadzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *