PRZY WYBORZE CZŁONKÓW

rectangular blank billboard

Ogólne przy wy­borze niestałych członków Rady Bezpieczeństwa — „sprawiedliwy podział geograficzny”. A wiadomo było w okresie redagowania i podpisywania Karty, że kryterium podziału geograficznego w dużym stopniu pokrywa się z kryterium odrębnych form ustrojowych i odmiennych tradycji kulturalnych.Następnie Karta wymienia wiele dziedzin stosun­ków międzynarodowych, w których — obok sprawy pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego — po­winna rozwijać się intensywna współpraca między­narodowa. Wszechstronność działalności ONZ i obo­wiązków państw w zakresie współpracy międzyna­rodowej występuje szczególnie wyraźnie w porówna­niu z Ligą Narodów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *