PEWNA LICZBA PAŃSTW

person holding silver iphone 6

Jest ona fakultatywna w tym znaczeniu, że państwa mogą, ale nie mają obowiązku złożyć takiego oświadcze­nia w sprawie wyrażenia zgody na jurysdykcję Try­bunału. Klauzula powyższa zawarta była w okresie międzywojennym w statucie STSM, a obecnie za­warta jest w statucie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, gdyż statut ten różni się od po­przedniego tylko w postanowieniach o drugorzęd­nym znaczeniu.W praktyce okresu międzywojennego pewna licz­ba państw złożyła oświadczenie z art. 36 § 2 sta­tutu: niewielka jednak liczba sporów międzynarodo­wych przekazana została na podstawie tego rodzaju zobowiązania na forum Trybunału. Po II wojnie światowej znaczenie klauzuli z art. 36 § 2 statutu nie zwiększyło się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *