Z ZASTRZEŻENIEM

black iphone 4 on brown wooden table

Mimo że liczba państw, które ją podpisały, w związku ze wzrostem liczby członków ONZ zwiększyła się i wynosi obecnie czterdzieści sześć (na ogólną liczbę stu pięćdziesięciu członków ONZ), to jednak wiele państw przyjęło tę klauzulę z licznymi zastrzeżeniami, które w dużym stopniu ograniczają zakres jej zastosowania. Tak np. Stany Zjednoczone podpisały powyższą klauzulę z zastrze­żeniem, że nie będzie ona dotyczyła sporów wkra­czających w dziedzinę wewnętrznej jurysdykcji Sta­nów Zjednoczonych, przy czym Stany Zjednoczone same decydują, czy dany spór ma taki charakter (tzw. poprawka Connally’ego), a więc w odniesieniu do każdego sporu rząd Stanów Zjednoczonych roz­strzyga, czy zgadza się go przekazać pod jurysdykcję Trybunału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *