LICZBA ROZPATRYWANYCH SPRAW

Female friends browsing smartphone on lawn

Liczba spraw rozpatrywanych przez Międzynaro­dowy Trybunał Sprawiedliwości wykazuje wyraźną tendencję do zmniejszania się. W porównaniu z okre­sem międzywojennym jest ona znacznie niższa, mi­mo że liczba państw poważnie wzrosła. Do roku 1966 Trybunał wydał dwadzieścia dziewięć wyroków, z czego większość dotyczyła kwestii preliminaryjnej, a mianowicie rozpatrzenia zarzutów, czy Trybunał jest kompetentny, oraz dziesięć opinii doradczych.Istnieje wyraźna niechęć większości państw do przekazywania sporów na forum Trybunału. Na stan ten składa się wiele przyczyn. Między innymi nie­które orzeczenia Trybunału — bez względu na to, jak ocenialibyśmy je z punktu widzenia prawnicze- 8° nie świadczyły o zdolności przewidywania ich politycznych skutków. Tak na przykład trudny problem przyjęcia na członków ONZ państw ocze­kujących na to przyjęcie rozwiązany został w 1955 r. na zasadzie łącznego ich przyjęcia, proponowanej wcześniej, a uznanej przez Trybunał za niezgodną z postanowieniami Karty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *