WYDANY WYROK

person using both laptop and smartphone

Również wydany w 1966 r. wyrok w sprawie Afryki Południowo-Zachodniej wywołał głębokie niezadowolenie i protesty krajów afrykańskich, a opinia Trybunału z 1961 r. — po­pierająca stanowisko Stanów Zjednoczonych w spra­wie obowiązku pokrywania kosztów operacji woj­skowych przez wszystkie państwa członkowskie ONZ — przyczyniła się do powstania sytuacji kry­zysowej w ONZ i do sparaliżowania jednej z sesji Zgromadzenia Ogólnego. W literaturze zachodniej wysuwa się niekiedy za­rzuty pod adresem państw socjalistycznych oraz państw Trzeciego Świata, że unikają one oddawa­nia spraw do Trybunału Haskiego. Zarzut ten jed­nak odnieść można także do rozwiniętych krajów kapitalistycznych, które z usług Trybunału korzy­stają w znacznie mniejszym stopniu niż w okresie międzywojennym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *