POMOC WŁASNA

silver iPhone 5

W wielu zatem przy­padkach rola organizacji międzynarodowych polega na niedopuszczeniu do eskalacji konfliktów. Przy­równuje się niekiedy tego rodzaju działalność orga­nizacji międzynarodowych, której rezultatem jest stępienie ostrza konfliktów, do gaszenia ogni. Częste nawet powtarzanie tego rodzaju działań nie prowadzi wprawdzie do stanu, w którym ognie nie zapalałyby się więcej, niemniej jednak zdolność do opanowywa­nia i redukowania konfliktów jest ważnym czynni­kiem stabilności w stosunkach międzynarodowych.Pomoc własna. Dodać wreszcie trzeba, że w stosunkach międzynarodowych znajduje zastosowa­nie pomoc własna, która należy do środków miesz­czących się jeszcze w obrębie pokojowego załatwia­nia sporów. Polega ona na dochodzeniu określonych roszczeń przy użyciu presji w stosunku do drugie­go państwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *