AKTYWNE ZAINTERESOWANIE

Black Android Smartphone Near Laptop

Aktywne zainteresowanie się sporem ze strony ONZ czy też innej organizacji międzynarodowej nie oznacza bynajmniej, że spór zostanie załatwiony po­kojowo. Dane liczbowe nie wskazują wcale, by istniała wyraźna korelacja między wniesieniem spo­rów na forum ONZ a rzeczywistym ich załatwie­niem. Wiele sporów pozostaje przez dłuższy czas na porządku dziennym poszczególnych organów ONZ, która w tym stanie rzeczy staje się depozy­tariuszem trudnych do załatwienia sporów. Funkcja ONZ i innych organizacji międzynarodowych wy­raża się często w doprowadzeniu do zmniejszenia napięcia między stronami bądź też do „zamrożenia” sporu, co następuje w wyniku dyskusji nad daną sprawą, wysyłania mediatorów, obserwatorów i do­raźnych pokojowych sił zbrojnych, wzywania do przerwania działań wojennych i organizowania nad­zoru nad zawieszeniem broni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *