DALSZY ELEMENT

man in white shirt and black pants walking on street during daytime

Dalszym bardzo istotnym elementem stosunków mię­dzy państwami europejskimi jest fakt, że państwa Europy Zachodniej, aby zapewnić sobie bezpieczeń­stwo, weszły w sojusz z państwami Ameryki Pół­nocnej, Stanami Zjednoczonymi oraz Kanadą i po­zostają w tym sojuszu już od z górą ćwierć wieku.Oba supermocarstwa światowe: Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, zaciągnęły daleko idące zobo­wiązania o charakterze wojskowym i politycznym w stosunku do określonych państw europejskich, a w konsekwencji — sprawa bezpieczeństwa w Europie jest ściśle związana z kształtowaniem się wzajemnych stosunków między tymi supermocar­stwami, a także z całokształtem stosunków między państwami socjalistycznymi i państwami kapitali­stycznymi, w których oba wymienione supermocar­stwa sprawują swego rodzaju polityczne przywódz­two.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *