ISTNIEJĄCY STAN RZECZY

silver iPhone 5

W rezultacie, sprawy bezpieczeństwa i współ­pracy w Europie ze względu na wymienione wyżej specyficzne cechy wykraczają swym charakterem i znaczeniem poza granice Europy i są związane silnie z węzłowymi problemami współpracy w skali światowej.Istniejący stan rzeczy w Europie, wykazujący tyle cech szczególnych, unikalnych w porównaniu z in­nymi kontynentami, powinien stanowić punkt wyj­ścia wszelkich rozważań na temat bezpieczeństwa europejskiego. Pierwsza możliwość to zawarcie układu w spra­wie ogólnoeuropejskiego systemu bezpieczeństwa z jednoczesną likwidacją istniejących sojuszów NATO i Układu Warszawskiego. W nowym układzie pań­stwa europejskie powinny wówczas zaciągnąć zobo­wiązania dotyczące wzajemnego respektowania nie­naruszalności granic, niestosowania przemocy, oraz obowiązek przyjścia z pomocą państwu, którego nie­zawisłość polityczna lub integralność terytorium by­łyby naruszone lub zagrożone.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *