NA ŻĄDANIE

Female friends browsing smartphone on lawn

Trybunał — na żądanie Zgromadzenia Ogólnego lub Rady Bezpieczeństwa oraz innych organów ONZ upoważnionych do tego przez Zgromadzenie Ogól­ne — może wydawać opinie doradcze. Prcy wyda­waniu opinii Trybunał stosuje taką samą procedurę jak przy rozstrzyganiu sporów, pozwalając zaintere­sowanym państwom na wypowiadanie się w danej sprawie.Trybunał orzeka na podstawie obowiązującego prawa międzynarodowego. Sformułowanie podstaw prawnych orzekania w artykule 38 statutu Trybu­nału nie jest zbyt fortunne. Stwierdzono w tym artykule, że Trybunał stosuje:konwencje międzynarodowe;zwyczaj międzynarodowy jako dowód ogólnej praktyki przyjętej za prawo;zasady prawa uznane przez narody cy­wilizowane; orzeczenia sądowe i poglądy pisarzy posiada­jących najwyższe kwalifikacje w zakresie prawa międzynarodowego jako pomocniczy środek ustale­nia przepisów prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *