MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI

man in black and white long sleeve shirt and black pants standing beside white and red

Statut Międzynarodo­wego Trybunału Sprawiedliwości różni się w nie­wielu tylko szczegółach od statutu Stałego Trybuna­łu Sprawiedliwości Międzynarodowej. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości skła­da się z piętnastu sędziów wybranych bezwzględną większością głosów przez Zgromadzenie Ogólne i Ra­dę Bezpieczeństwa. Statut Trybunału stanowi załącznik do Karty Narodów Zjednoczonych. Trybu­nał orzeka w komplecie sędziowskim, który powi­nien składać się co najmniej z jedenastu sędziów. Jeśli uczestniczące w sporze państwo nie posiada przedstawiciela wśród sędziów Trybunału, może de­legować swego przedstawiciela do kompletu sę­dziowskiego orzekającego w tej sprawie (tzw. sędzia narodowy). Trybunał rostrzyga spory między pań­stwami. Instytucje, nie będąc państwami, nie mogą być stronami w sprawach przed Trybunałem. Z tych przyczyn w 1952 r. Trybunał uznał się niekom­petentnym do rozpatrywania sporu pomiędzy pań­stwem irańskim a angielską spółką naftową o nacjo­nalizację przemysłu naftowego w Iranie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *