ROZPOZNAWANIE

Person Holding Black Android Smartphone

W celu zapewnienia marce natychmiastowego rozpoznawa­nia przez kupujących {zdolność do skojarzenia marki z kate­gorią produktu i korzyściami po zobaczeniu opakowania, np. specyficzny kształt WC Kaczki — środki czystości — czysta ubikacja bez kłopotliwego mycia) szczególnego znaczenia nabiera pokazywanie w reklamie opakowania(często wręcz jego zbliżeń), w dodatku przy wykorzystaniu dokładnych kolorów przypisanych marce. Rolę wiodącą odgrywają w tym przypadku media wizualne (telewizja, kolorowe cza­sopisma, reklama zewnętrzna), natomiast rolę marginesową radio i dzienniki.Rozpoznawanie marki jest najłatwiejszym do osiąg­nięcia celem komunikacyjnym reklamy.Dostatecznie długie eksponowanie opakowania marki w reklamie telewizyjnej i duże zdjęcia opakowania w re­klamie prasowej lub na plakatach dają zwykle znakomite efekty. Kategoria potrzeb, które reklamowana marka za­spokaja, powinna być wspomniana lub sportretowana w re­klamie (jeżeli nie jest ona oczywista).W przypadku rozpoznawania marki, po wstępnej, inten­sywnej fazie kampanii, jej częstotliwość może ulec redukcji. Według badań J. Rossitera i L. Percy’ego z 1983 roku po dwóch kontaktach z reklamą wskaźnik rozpoznawania marki

osiąga swoje maksimum, po czym powoli opada, dlatego mniej intensywna kampania zupełnie wystarcza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *