NASTĘPNE ZADANIA

rectangular beige board

W następnych zdaniach podkreś­lona jest rola, jaką dla realizacji powyższych celów ma przestrzeganie zasad prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współpracy między państwami oraz wykonywanie w dobrej wie­rze zobowiązań przyjętych przez państwa zgodnie i z Kartą. Zwraca się przy tym uwagę na „wielkie zmiany natury politycznej, gospodarczej i społecznej oraz postęp naukowy, jakie nastąpiły w świeeie od czasu przyjęcia Karty Narodów Zjednoczonych”, co zwiększa znaczenie wymienionych zasad i czyni koniecznym zapewnienie skuteczniejszego ich stoso­wania. Zgromadzenie Ogólne „uroczyście proklamu­je” zasady i zwraca się do wszystkich państw, by kierowały się nimi w swej działalności międzynaro­dowej i rozwijały swe wzajemne stosunki na pod­stawie ich ścisłego respektowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *