ZADANIE KOMITETU

a person holding a cell phone in their hand

Zadaniem tego Komitetu było przygotowanie sprawozdania, które by zawierało — w celu stopnio­wego rozwoju i kodyfikacji zasad prawa między­narodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współpracy pomiędzy państwami — wnioski z ba­dań i zalecenia, biorąc w szczególności pod uwagę:praktykę ONZ i państw w stosowaniu zasad ustalonych w Karcie,komentarze przedstawione przez rządy,poglądy i sugestie wysunięte przez przedsta­wicieli państw członkowskich w czasie XVII i XVIII Sesji Zgromadzenia Ogólnego. Wynikiem prac Komitetu Specjalnego, który od­był sześć sesji w latach 1964—1970, było osiągnięcie porozumienia w sprawie sformułowania zasad. Sfor­mułowanie to ujęte zostało w formie Deklaracji Za­sad Prawa Międzynarodowego dotyczących Przy­jaznych Stosunków i Współpracy między Państwa­mi, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne na ju­bileuszowej sesji w dniu 24 października 1970 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *