INTEGRACJA

Person Holding Black Iphone 7

Według Kameckiego „integracja nastę­puje wtedy, gdy na podstawie wykształconej jedno­litej struktury ekonomicznej wytworzy się pewien organizm gospodarczy obejmujący grupę krajów, organizm, który ze względu na wysoki stopień we­wnętrznych powiązań ekonomicznych i osiągniętą w wyniku tego wewnętrzną spoistość ekonomiczną wyodrębnia się w widoczny sposób z całokształtu gospodarki światowej”. Podobnie według De Fiumea;  „Ogólnie można przyjąć, że o integracji gospo­darczej mówimy wówczas, gdy mamy na myśli pro­ces gospodarczego zespalania się organizmów w jed­ną całość, przy czym chodzi o zespolenie tak głę­bokie, że zespalające się części przestają istnieć jako samodzielne organizmy gospodarcze.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *