ZAGADNIENIE INTEGRACJI

gray flat screen television

W dyskusji nad zagadnieniem integracji i jej funkcjami występują poważne różnice zdań. Wielu autorów traktuje integrację jako pewną prawidło­wość w rozwoju międzynarodowych stosunków go­spodarczych, wywołaną bądź to rozwojem sił pro­dukcyjnych, bądź rozwojem gospodarki towarowo-pieniężnej. Inni skłonni są rozpatrywać integrację jako model polityki gospodarczej, a także polityki zagranicznej, podkreślając znaczenie powiązań mię­dzypaństwowych o charakterze instytucjonalnym.Istnieje również rozbieżność poglądów co do właś­ciwej drogi prowadzącej do integracji. Część auto­rów zachodnich wypowiada się za liberalną koncep­cją integrowania; według niej integracja oznacza przede wszystkim usunięcie wszelkich przejawów interwencjonizmu państwowego w stosunkach mię­dzy integrującymi się państwami prowadząc do sta­nu, który umożliwia transakcje handlowe w ramach zintegrowanej wspólnoty równie swobodne i rów­nie korzystne jak te, które istnieją w granicach po­szczególnych państw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *