INNI AUTORZY

Black Android Smartphone

Inni autorzy zachodniej Euro­py-wychodzą z założenia, że integracja oznacza prze­de wszystkim model wspólnej polityki gospodarczej, a także polityki zagranicznej posługującej się okreś­lonymi instytucjami międzynarodowymi. Zgodnie z tą koncepcją — integracja polega nie tylko na przy­wróceniu swobody handlu i płatności, lecz również na wyrównaniu lub ujednoliceniu warunków roz­woju sił wytwórczych za pomocą systemu podatkowego, polityki płac, ułatwienia migracji siły robo­czej wewnątrz wspólnoty i in. Zakłada ona prowa­dzenie aktywnej polityki gospodarczej przez pań­stwa wspólnoty. Zwolennicy tej koncepcji różnią się między sobą co do zakresu dopuszczalnej interwen­cji państwowej w procesy życia gospodarczego. Zgod­ni są natomiast w krytyce idei liberalnych uważa­jąc je za relikt XIX wieku i podkreślając, że we współczesnych warunkach istotne znaczenie ma nie znoszenie ograniczeń i przeszkód, ale pozytywna akcja harmonizująca interesy państw objętych pro­cesem integracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *