MISJE SPECJALNE

Person Using a Smartphone

Misje specjalne są inną formą służby dyplo­matycznej.Konwencja wiedeńska z 1961 r. dotycząca stosun­ków dyplomatycznych nie uregulowała sytuacji prawnej misji specjalnych, jakie wysyłane są od czasu do czasu przez jedno państwo do drugiego państwa, niezależnie od stałych przedstawicielstw dyplomatycznych utrzymywanych w ramach wza­jemnych stosunków między tymi państwami. Zagad­nienie powyższe było przedmiotem dyskusji w Zgro­madzeniu Ogólnym ONZ oraz prac przygotowaw­czych w Komisji Prawa Międzynarodowego. W re­zultacie tych prac Zgromadzenie Ogólne w 1969 r. uchwaliło konwencję o misjach specjalnych.W dyskusjach nad sytuacją prawną i funkcjami misji specjalnych zwraca się uwagę, że były one je­dyną formą kontaktów dyplomatycznych w dawnych wiekach, zanim państwa zaczęły tworzyć stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *