GŁÓWNA FUNKCJA DAWNYCH MISJI

Female friends browsing smartphone on lawn

O ile jednak główną funkcją dawnych misji było przekazanie woli lub orędzia swego suwerena, to obecnie zada­nia misji są znacznie szersze i polegają przede wszy­stkim na negocjowaniu umów lub uczestnictwie w bardzo licznych kongresach i konferencjach wielo­stronnych. Praktyka wykazuje, że misje specjalne przyczyniają się do nawiązania lub przywrócenia normalnych stosunków albo do wzajemnego uznania państw. Coraz częściej państwa posługują się mi­sjami specjalnymi; jest to jeszcze jeden dowód na poparcie tezy, ze różnorodność i intensyfikacja sto­sunków międzynarodowych w świecie współczesnym wymagają różnych form dyplomacji, zarówno ta­kich, które były znane od dawna, jak i nowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *