KOMENTARZ DO DEFINICJI

boy in black long sleeve shirt holding blue and white nintendo switch

W komen­tarzu do tej definicji dodano, że ta „rygorystyczna definicja urzeczywistnia się w wyjątkowych wy­padkach i że w polityce ma ona zawsze wartość względną”.W zakresie definiowania bezpieczeństwa zbioro­wego, będącego przedmiotem współdziałania państw w skali uniwersalnej lub regionalnej, występują dwie tendencje. W ujęciu prawnym, które domino­wało w dyskusjach okresu międzywojennego, istotę bezpieczeństwa zbiorowego upatrywano w zobowią­zaniach państw do niestosowania siły zbrojnej oraz do udziału w zbiorowych sankcjach przeciwko agre­sorowi. Tak więc bezpieczeństwo zbiorowe określa­no jako „oparty na umowach międzynarodowych porządek międzynarodowy, w którym stosowanie siły w celach indywidualnych — poza samoobroną jest zabronione, a ochronę poszczególnych państw, I jak również międzynarodowego porządku prawnego, powierza się wspólnej, usankcjonowanej przez pra­wo akcji wszystkich państw należących do uniwer­salnej lub regionalnej organizacji rządowej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *