ŚRODEK ROZSTRZYGANIA SPORÓW

three person pointing the silver laptop computer

Pokojowe współistnienie państw socjalistycznych i kapitalistycznych jest obiektywną j koniecznością rozwoju historycznego. Wojna nie mo­że i nie powinna być środkiem rozstrzygania sporów międzynarodowych. Pokojowe współistnienie albo niszczycielska wojna — tylko tak stawia kwestię historia.”Koncepcja pokojowego współistnienia jest przeciwstawieniem tezy o nieuniknianoś ci wojen pomię­dzy państwami socjalistycznymi i kapitalistycznymi. Zadorożnyj polemizuje z poglądami Mołotowa i stwierdza, że poglądy jego są wypaczeniem leninow­skiego pojmowania pokojowego współistnienia i dla­tego zostały potępione przez XXII Zjazd KPZR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *