ODRZUCONE POGLĄDY

black iphone 4 on brown wooden table

Autorzy radzieccy zdecydowanie odrzucają poglą­dy, jakoby pokojowe współistnienie oznaczało jedy­nie brak wojny. Przeciwstawiają się stanowisku, że treścią pokojowego współistnienia jest wyłącznie za­kaz użycia siły i zakaz wojny przeciwko drugiemu państwu. Pokojowe współistnienie obejmuje bowiem również zakaz prowadzenia polityki, która może do­prowadzić do wojny. Oznacza ono nie tylko nieagre­sję, nieingerencję w sprawy wewnętrzne, wyrzecze­nie się skrytej wojny i wywrotowej działalności, ale wszechstronną współpracę między państwami dwóch systemów.W rozważaniach nad treścią pokojowego współist­nienia przedstawiciele nauki socjalistycznej podkre­ślają, że współistnienie nie może objąć ideologii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *