KONWENCJA WIEDEŃSKA

a person holding a cell phone in front of a laptop

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969 r. stwierdza, że umowa podlega ratyfikacji w przypad­kach następujących:gdy umowa przewiduje wyrażenie zgody przez : ratyfikację,gdy ustalono w inny sposób, że ratyfikacja bę­dzie konieczna,gdy pełnomocnik podpisał umowę z zastrzeże­niem ratyfikacji,gdy zamiar podpisania przez państwo umowy z zastrzeżeniem ratyfikacji wynika z pełnomocnic­twa lub wyrażony został podczas rokowań.Obecnie w wielu krajach zachodnich zaobserwo­wać można tendencję do wzrostu liczby umów międzynarodowych nie podlegających ratyfikacji. W pewnym stopniu jest to rezultat zwiększenia licz­by umów resortowych. W znacznej jednak mierze zjawisko to ma charakter polityczny i wynika ze zwiększenia prerogatyw rządowych oraz ogranicze­nia praw parlamentów do zawierania międzynaro­dowych umów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *