PERSPEKTYWY TWORZENIA

a person holding a cell phone in their hand

Jak przedstawiają się perspektywy stworzenia sy­stemu regionalnego bezpieczeństwa europejskiego, a w szczególności stosunku tego systemu do systemu bezpieczeństwa ONZ? Nie można pominąć faktu, że w okresie zimnej wojny ukształtowały się i okrzepły formy organi­zacyjno-prawne współpracy państw europejskich w zakresie zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Ogrom- j na większość państw tej części świata weszła w tym celu na drogę wielostronnych sojuszów w formie organizacji polityczno-wojskowych, przy czym linia podziału na przeciwstawne obozy pokrywa się za­sadniczo z linią podziału na systemy społeczno-go­spodarcze i ideologiczne. Tak więc w 1949 r. więk­szość Europy Zachodniej wspólnie ze Stanami Zjed­noczonymi i Kanadą utworzyły sojusz północno­atlantycki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *