WEDŁUG KONSTYTUCJI

the beach is the UNK

Tak np. w Stanach Zjednoczonych, w których konstytucja zastrzegła dla Senatu istotne uprawnienia w zakresie ratyfikacji traktatów, wy­kształciła się praktyka, według której tzw. execu- tive agreements, czyli umowy o charakterze wyko­nawczym w stosunku do poprzednio zawartych u- mów, mogą być ratyfikowane przez prezydenta bez zgody Senatu. Od wielu lat występuje znamienna tendencja do rozszerzania pojęcia umów wykonaw­czych, co w rzeczywistości prowadzi do zwiększania uprawnień prezydenta w zakresie polityki zagranicz­nej kosztem Senatu.Według konstytucji PRL ratyfikowanie umów mię­dzynarodowych należy do Rady Państwa (art. 30, ust. 1, pkt 8). Konstytucja PRL nie określa, jakie umowy winny być ratyfikowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *