RATYFIKACJA UMOWY

silver iPhone 5

Praktyka konsty­tucyjna dopuszcza jednak, by zamiast Rady Państwa ratyfikacji dokonał Sejm: w ten sposób został raty­fikowany Układ Warszawski w 1955 r. Przyznanie Sejmowi uprawnień w zakresie ratyfikacji zwię­kszyłoby jego kompetencje w zakresie wpływu na politykę zagraniczną: postulat tego rodzaju wysu­wany jest w polskiej literaturze przedmiotu.W Związku Radzieckim ratyfikowanie umów. Rady Najwyższej, niekiedy jednak ratyfikacji doko­nuje Rada Najwyższa.Ratyfikacja umowy międzynarodowej jest aktem wewnętrznoprawnym. Aby mogła ona wywołać skut­ki prawne o zasięgu międzynarodowym, musi na­stąpić wymiana dokumentów ratyfikacyjnych mię­dzy państwami, które są stronami umowy. Jeżeli umowa jest wielostronna, dokumenty ratyfikacyjne składa się do depozytu w tym państwie, w którym zawarto umowę (albo w Sekretariacie ONZ, jeśli umowę zawarto pod auspicjami tej Organizacji).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *