STRONA UMOWY

Person Holding Silver Iphone 7

Państwo, które pragnie zostać stroną umowy wie­lostronnej, z tym że niektóre postanowienia umowy nie będą stosowane wobec niego, zgłasza zastrzeże­nie, czyli tak zwaną rezerwację. Rezerwacja odpo­wiednio zaprotokołowana może być zgłoszona bądź to przy podpisywaniu umowy, bądź to przy skła­daniu dokumentów ratyfikacyjnych, bądź wresz­cie — jeśli urnowa jest otwarta dla państw, które nie są jej stronami — przy przystąpieniu do umowy.Umowa międzynarodowa przestaje obowiązywać po upływie czasu, na jaki została zawarta, na sku­tek zgodnej decyzji stron (actus contrarius) oraz w wyniku wypowiedzenia lub wycofania się z niej, zgodnie z przepisami zamieszczonymi w umowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *