JAKOŚĆ PRZEPROWADZONEGO WYWIADU

black iphone 4 on brown wooden table
  • Cechy moderatora (czy był uprzejmy, a przy tym stanowczy, czy nie dopuścił do chaotycznej dyskusji, czy zachęcał uczes­tników, czy był elastyczny, czy wymagał od uczestni­ków wyjaśnień i pogłębienia wypowiedzi).Interakcje między uczestnikami(im moderator mniej jest zaangażowany w dyskusję, tym lepiej).Zaangażowanie moderatora w projekt badawczy(czy moderator rozumie problem zleceniodawcy, czy uczestniczył w planowaniu badania).Homogeniczność grupy(im uczestnicy bardziej zbliżeni wiekiem, wykształ­ceniem, statusem społecznym, stylem życia, tym le­piej) Dopasowanie moderatora do grupy(najlepiej gdy płeć, wiek itd. moderatora odpowiada­ją składowi demograficznemu grupy).Wielkość grupy (mniej niż 8 osób to za mało, powyżej 12 ogranicza zaangażowanie jednostek w dyskusję).Rekrutacja(w jaki sposób była prowadzona, czy przypadkiem nie rekrutowano znajomych, krewnych).Czas trwania i liczba sesji(czas trwania od 1,5 do 2 godzin; liczba focusów minimum 3).Miejsce prowadzenia(możliwie nieformalne, stwarzające relaksującą, do­mową atmosferę).Sposób wnioskowania(wnioski powinny mieć charakter sugestii, a nie jed­noznacznych twierdzeń; w raporcie żadnej statystyki, tak często pożądanej przez zamawiającego badanie).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *