W DALSZEJ CZĘŚCI

Close Up Photo of a Cellphone

wolnej od dyskryminacji opartej na tego rodzaju różnicach”. W dalszej części przy­jętego sformułowania wymieniono jako dziedziny, w których powinna rozwijać się współpraca, utrzy­manie międzynarodowego pokoju, ochronę praw człowieka i rozwój gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju gospodarczego krajów roz­wijających się.Zasada równych praw i samostanowienia naro­dów głosi, że „na podstawie równości praw naro­dów i ich prawa do samostanowienia wszystkie na­rody mają prawo do określenia swego statusu poli­tycznego w sposób swobodny i bez ingerencji z ze­wnątrz oraz do tego, by dążyć do swego rozwo­ju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, a każ­de państwo ma obowiązek respektowania tego pra­wa zgodnie z postanowieniami Karty”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *