WYWIERANY WPŁYW

a man sitting in a chair looking at his cell phone

Niektórzy autorzy — uznając dużą rolę, jaką odgrywają rokowania w stosunkach międzynarodo­wych — zwracają uwagę na możliwość występowa­nia negatywnych zjawisk przy zastosowaniu tego j środka załatwiania sporów. Nie zawsze sprzyjają one ustalaniu faktów w sposób obiektywny i bez­stronny, a nawet mogą toczyć się pod presją silniej­szej strony uczestniczącej w sporze, zagrażając opartym na prawie interesom państwa lub narodu. Nie pozwalają państwom trzecim na wywieranie dobro­czynnego wpływu na przebieg sporu i umożliwiają wysuwanie przez jedną ze stron w sporze daleko idących bezpodstawnych żądań w oczekiwaniu, że rokowania muszą zakończyć się kompromisem i w rezultacie część tych żądań zostanie zaspokojona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *