UMOWA BEZ POSTANOWIEŃ

rectangular beige board

Jeśli umowa nie zawiera postanowień w sprawie wygaśnięcia lub wypowiedzenia, państwo będące stroną może ją wypowiedzieć lub wycofać się z niej tylko wówczas, gdy pozwala na to charakter umo­wy. Ciężkie naruszenie umowy dwustronnej przez jedną ze stron upoważnia drugą stronę do powoła­nia się na to naruszenie jako na przyczynę bądź to wygaśnięcia, bądź też zawieszenia jej stosowania.Zasadnicza zmiana okoliczności, jakie istniały w chwili zawierania umowy (tzw. clausula rebus sic stantibus), może być przyczyną uznania umowy za wygasłą lub wycofania się z niej, ale tylko wówczas, gdy istnienie tych okoliczności stanowiło istotną podstawę zgody na związanie się umową i gdy w wyniku zmiany nastąpiło radykalne przekształce­nie zakresu obowiązków, jakie na podstawie umowy pozostały jeszcze do wypełnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *