ZMIANA OKOLICZNOŚCI

black iphone 4 on brown wooden table

Nie można jednak powoływać się na zmianę okoliczności, gdy umowa ustaliła granice państwowe, a także wówczas, gdy zmiany nastąpiły w rezultacie niedopełnienia obo­wiązków przez powołującą się stronę. Państwo mo­że też powołać się na błąd w umowie, na przymus zastosowany wobec jego przedstawicieli lub przeku­pienie ich jako na czynnik powodujący nieważność umowy. Nieważne są umowy sprzeczne z impera­tywną normą prawa międzynarodowego (tzw. ius cogens), to znaczy z normą przyjętą i uznaną przez społeczność międzynarodową, od której odstępstwo nie jest dopuszczalne. Nieważne są również umowy zawarte w wyniku groźby lub użycia siły z pogwał­ceniem zasad prawa międzynarodowego, wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych (artykuły 42—62 wiedeńskiej konwencji z 1969 r. o prawie trakta­tów).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *