WEDLE NAZW

Woman Holding Black Smartphone

Umowy międzynarodowe mają wiele nazw i — chociaż w praktyce nie stosuje się ich w sposób jed­noznaczny — w pewnej mierze informują one o tre­ści dokumentu. I tak np. traktat oznacza umowę o      większym znaczeniu politycznym (traktat pokoju, traktat przyjaźni i wzajemnej pomocy, traktat przy­mierza, traktat handlowy) niż konwencja, która jest zazwyczaj umową o treści administracyjno-tech­nicznej i prawnej (konwencja nawigacyjna, poczto­wa, kolejowa, handlowa, sanitarna lub dotycząca ujednolicenia przepisów prawnych). Często nazwa wskazuje na formę, w jakiej dana umowa została zawarta, np. protokół, deklaracja. Aby nadać umo­wie większą wagę, używa się niekiedy nazw szcze­gólnych pn. Pakt Ligi Narodów, Karta Narodów Zjednoczonych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *