WEDLE NAZW

Three White-and-black Scrabble Tiles on Brown Wooden Surface

Niektóre nazwy — np. układ, poro­zumienie, używane są w znaczeniu dość ogólnym, jakkolwiek w nowszej praktyce układ oznacza czę­sto umowę polityczną o doniosłym charakterze (np. Układ Warszawski). Inne nazwy wskazują na okre­ślony kontekst polityczny, w jakim dana umowa jest podpisywana. Tak np. modus vivendi oznacza w języku politycznym porozumienie między dwoma państwami, z których żadne nie uznaje roszczeń dru­giego państwa i nie rezygnuje z własnego, dotych­czas zajmowanego stanowiska, niemniej oba pań­stwa zgadzają się postępować w określony sposób i ustalają reguły takiego postępowania. Umowa mo­że dojść do skutku nie tylko w postaci jednego do­kumentu podpisanego przez strony, ale inaczej, np. w formie wymiany not.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *