ZAŁATWIANE SPORY

rectangular beige board

Forma, w jakiej została za­warta umowa międzynarodowa, jak również jej nazwa nie mają żadnego wpływu na jej moc obo­wiązującą. Istotę prawną umowy międzynarodowej stanowi to, że jest ona wiążącym oświadczeniem woli stron. Różnice zdań i spory, jakie istnieją w stosunkach między państwami, od wieków załatwiane były bądź i to pokojowo, bądź też przy użyciu siły zbrojnej. : Prawo do wojny (ius ad bellum) do ostatnich cza­sów uważano za istotny atrybut suwerenności pań­stwowej. Zgodę na ograniczenia praw w zakresie użycia siły zbrojnej wyraziły państwa dopiero w XX wieku, w okresie rozwoju organizacji między­narodowych, które służą sprawie zapewnienia poko­ju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *