OBOK WOJNY

White Tablet Computer on Apple Magic Keyboard Near Apple Magic Mouse

Rozwój tzw. prawa antywojennego nie doprowadził — jak do­tychczas — do całkowitego wyrzeczenia się przez państwa użycia siły zbrojnej. Ten stan prawny, a także fakt, iż w dobie współczesnej wiele państw wszczyna wojny wbrew zaciągniętym zobowiązaniom traktatowym — powodują, że wojna ciągle jeszcze jest elementem współczesnej rzeczywistości między­narodowej.Obok wojny — rozstrzygającej spory systemem brutalnej przemocy — od niepamiętnych czasów istniały również pokojowe sposoby likwidowania sporów między państwami, wykształcone w długo­letniej praktyce dyplomatycznej. Na konferencjach haskich w roku 1899 i 1907 zebrano i usystematy­zowano prawo dotyczące pokojowego załatwiania sporów. Stąd też pierwsza konwencja haska z 1907 r. uważana jest za kodyfikację prawa dotyczącego tra­dycyjnych sposobów pokojowego załatwiania sporów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *