POSTĘPOWANIE POJEDNAWCZE

blue and yellow signage on gray concrete wall

Koncyliacja, czyli postępowanie pojednawcze, polega na przekazaniu sporu komisji (zwanej koncyliacyjną) o składzie mieszanym. Komisja ta po zbadaniu sprawy formułuje propozycje załatwie­nia sporu. Różnice między arbitrażem a koncyliacją są istotne. O ile orzeczenia komisji arbitrażowych (sądów rozjemczych) są dla stron wiążące, o tyle wnioski, do jakich doszła komisja koncyliacyjna, są tylko propozycjami, które strony mogą przyjąć lub odrzucić. Ponadto komisja koncyliacyjna nie ma o- bowiązku formułowania propozycji zgodnych z prze­pisami prawa międzynarodowego, może je bowiem oprzeć na zasadach słuszności, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności danej sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *