ARBITRAŻ

a person holding a cell phone in front of a laptop

Arbitraż, czyli sąd rozjemczy, posiada z regu­ły skład mieszany, podobnie jak komisja koncylia­cyjna. O ile bowiem w przeszłości arbitraż, znany już w starożytności, sprawowany był jednoosobowo (przez królów, papieży i inne osobistości), to poczy­nając od końca XVIII w. arbitrzy z reguły działają kolegialnie. Sąd rozjemczy składa się zatem zazwy­czaj z trzech albo pięciu osób, z tym że po jednym lub po dwóch arbitrów delegują strony uczestniczą­ce w sporze, a jedna (superarbiter) jest wybierana przez arbitrów albo też — za zgodą stron — powo­ływana w inny sposób (np. przez jakąś instytucję międzynarodową).Arbitraż różni się od innych omawianych sposo­bów załatwiania sporów z udziałem kogoś trzeciego tym, że decyzję wydają arbitrzy na podstawie obo­wiązujących przepisów prawa międzynarodowego i że decyzja ta jest dla stron wiążąca. Mówi się za­tem zwykle o orzeczeniu lub wyroku sądu rozejmczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *