STAŁY SĄD MIĘDZYNARODOWY

black iphone 4 on brown wooden table

Od arbitrażu należy odróżnić stały sąd mię­dzynarodowy. Jakkolwiek zasady działania ar­bitrów i stałego sądu międzynarodowego są podob­ne, to jednak strony przekazujące spór na drogę są­dową nie mają wpływu — jak w postępowaniu ar­bitrażowym — na wybór sędziów, którzy będą orzekać w danej sprawie, ani też na reguły postępowania, gdy z te określone są w statucie i w regulaminie sądu.Próby organizowania stałych sądów międzynaro­dowych są stosunkowo świeżej daty. Pierwszą z tych prób było utworzenie w 1899 r. na I konferen­cji haskiej Stałego Trybunału Rozjemczego. Nazwa nie odpowiada zresztą stanowi rzeczywistemu, gdyż Trybunał ten ma jedynie stałe biuro w Hadze, nie ma natomiast stałego składu sędziowskiego, a jedy­nie listę arbitrów. Lista ta obejmuje sto kilkadzie­siąt nazwisk zgłoszonych przez poszczególne państ­wa. Każde państwo ma prawo wyznaczyć czterech arbitrów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *