W WYNIKU WOJNY

Person Holding White Printer Paper Near Black Ceramic Mug With Coffee

W wyniku I wojny światowej, z jej nową tech­niką wojenną i ogromem strat i zniszczeń wojen­nych, a następnie rewolucji październikowej, bę­dącej wydarzeniem o doniosłych konsekwencjach międzynarodowych, system stosunków międzynaro­dowych uległ zasadniczym zmianom. II wojna świa­towa wprowadziła dalsze istotne nowe elementy do tego systemu. Współistnienie państw kapitalistycz­nych, socjalistycznych i państw pokolonialnych, wy­nalazek broni jądrowej i rakiet, nowa technika wo­jenna wszystko to nadało stosunkom międzyna­rodowym odmienny od dotychczasowego charakter.Jeśli w okresie poprzednim społeczność między­narodowa wciąż jeszcze stanowiła „rodzinę narodów chrześcijańskich , która dopiero od połowy wieku XIX zdołała w pewnym stopniu wyjść poza krąg państw chrześcijańskich, i jeżeli rola społeczności ludów kolorowych sprowadzała się głównie do bytu kolonialnego i przedmiotu rywalizacji imperialistycz­nej między państwami europejskimi — to cechą najbardziej znamienną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *