W TOKU KAMPANII WYBORCZEJ

Macbook Air on Grey Wooden Table

W konsekwencji tenże autor jest zdania, że na­leży odróżniać „ograniczoną detente”, która jest możliwa w obecnym stanie, od „symbolicznych aktów, które mogą sugerować zbliżenie, ale w rze­czywistości nie usuwają żadnej z podstawowych przyczyn konfliktu”. Jest rzeczą symptomatyczną, że w toku dyskusji na posiedzeniu Rady Północno- atlantyckiej ambasador Stanów Zjednoczonych H. Cleveland przeciwstawiał się tłumaczeniu fran­cuskiego słowa dótente na angielskie słowo relaxation (odprężenie), uważając za bardziej właściwe do­stosowanie formuły Clausewitza do obecnie istnie­jącej sytuacji i definiowanie dótente jako „konty­nuacji naprężonych stosunków przy użyciu innych środków”. W toku kampanii wyborczej na prezy­denta Stanów Zjednoczonych w 1976 r. termin de- tente stał się celem ataków ze strony konserwatyw­nego skrzydła partii republikańskiej, występującego przeciwko polityce odprężenia w stosunkach ze Związkiem Radzieckim. Prezydent Gerald Ford oświadczył zatem, że nie będzie posługiwał się tym terminem, ponieważ nie oddaje on całej złożoności stosunków Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Ra­dzieckim i Chinami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *