SCEPTYCZNE POGLĄDY

black and gray bicycle on road during daytime

Wprawdzie nadal wypowiadane są na Zachodzie sceptyczne poglądy co do możliwości ściślejszej współpracy ogólnoeuropejskiej w warunkach po­działu Europy na państwa socjalistyczne i państwa kapitalistyczne, przy czym argumentuje się, że ściślejsza współpraca opierać się musi na wspólnych wartościach, a wartości takich jest niewiele w wa­runkach przeciwstawnych systemów ideologicznych i politycznych. Adekwatność powyższych poglądów jest jednak kwestionowana nie tylko przez marksi­stów, ale coraz częściej także przez politologów za­chodnich, zwłaszcza zwolenników kierunku funkcjo- nalistycznego i neofunkcjonalistycznego. Podkreśla­ją oni, że „stabilność jest ściślej związana z opano­wywaniem konfliktów, aniżeli z ochroną wspólnych wartości, a międzysystemowa współpraca pozwoli zredukować skłonność uczestników współpracy do uczestniczenia w konfliktach wojennych, zabezpie­czenie pokoju będzie zatem już nie tylko sprawą systemów sojuszów i systemów militarnych; w atmo­sferze politycznego odprężenia maksymalizacja do­brobytu stanie się wtedy ważnym elementem wa­runkującym utrzymanie systemów”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *