ODRZUCENIE WIELU TEORII

woman holding black samsung android smartphone

Tak więc Iljiczow z naciskiem głosi, że ,,o żadnym po­kojowym współistnieniu dwóch ideologii nie ma ,nie może być mowy, tak jak nie ma i nie może być pojednania między światłem a mrokiem”, a „ci, którzy sądzą, że pokojowe współistnienie wyklucza walkę, nie rozumieją absolutnie praw rozwoju spo­łecznego”.Pogląd ten oznacza odrzucenie wielu teorii roz­wijanych na Zachodzie, według których relatywi­zacja czy też zmierzch ideologii ma stanowić waru­nek trwałego pokoju. Oznacza również — zgodnie z maksymą: „należy podejmować wspólne działa­nia, ale nie należy mieszać haseł i sztandarów” — odrzucenie poglądów, według których pokojowe współistnienie jest wstępną fazą procesu prowadzącego do zatarcia różnic między przeciwstawnymi sy­stemami i do zlania się obu systemów w jeden, u- tworzony w wyniku jednokierunkowego rozwoju ekonomicznego i współpracy państw o różnych ustro­jach, zgodnie z tzw. teorią konwergencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *