NADMIERNE ZNACZENIE

Woman Holding Black Smartphone

Państwa mają obowią­zek powstrzymania się od stosowania środków przy­musu w celu pozbawienia narodów prawa do samo­stanowienia, a „kiedy narody reagują przeciwko środkom przymusu i opierają się im, realizując swo­je prawa do samostanowienia, mają prawo do zwra­cania się o pomoc i otrzymywania tej pomocy, zgod­nie z celami i zasadami oraz innymi postanowie­niami Karty Narodów Zjednoczonyołi”.Nie byłoby z pewnością rzeczą właściwą przywiazywanie nadmiernego znaczenia do dokonanej ko­dyfikacji zasad prawnych pokojowego współistnie­nia, a zwłaszcza oczekiwanie istotnego i bezpośred­niego wpływu tej kodyfikacji na bieg polityki mię­dzynarodowej. Trzeba bowiem pamiętać, że oma­wiana deklaracja formułuje zasady na stosunkowo wysokim szczeblu uogólnienia. Dla zapewnienia im skuteczności konieczne są przepisy prawne nakła­dające na państwa określone obowiązki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *