WYSUNIĘTE PROPOZYCJE

black iphone 4 on brown wooden table

Ze strony państw socjalistycznych od wielu lat podejmowane były inicjatywy mające na celu za­pewnienie bezpieczeństwa państwom europejskim za pomocą odpowiednich środków o charakterze re­gionalnym. Już w 1954 r. — w związku z konfe­rencją genewską — Związek Radziecki wystąpił z „Projektem głównych zasad ogólnoeuropejskich trak­tatu bezpieczeństwa zbiorowego”, a w roku następ- nym przedłożył projekt układu o bezpieczeństwie w Europie oraz projekt podstawowych zasad układu między ugrupowaniami państw istniejących w Euro­pie. Propozycje zmierzające do utworzenia ogólno­europejskiego systemu bezpieczeństwa były w la­tach następnych przy różnych okazjach ponawiane. W 1964 r. Polska wystąpiła na forum ONZ z pro­pozycją zwołania ogólnoeuropejskiej konferencji bez­pieczeństwa z udziałem Stanów Zjednoczonych, a w 1966 r. Doradczy Komitet Polityczny Układu War­szawskiego na sesji w Pradze wypowiedział się za zwołaniem takiej konferencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *