OBOK SPRZYJAJĄCYCH ELEMENTÓW

black and gray bicycle on road during daytime

Obok elementów sprzyjających na­wiązaniu i rozwijaniu wielostronnej współpracy re­gionalnej, jak wspólna wielowiekowa historia, świa­domość odrębności od reszty świata, liczne wspólne tradycje i wartości kulturalne, historycznie wy­kształcone więzi gospodarcze — występują w Euro­pie czynniki, które sprawiają, że problemy współ­pracy regionalnej w tej części świata są bardziej złożone i trudniejsze niż gdzie indziej. Źródła tych trudności tkwią w dużej mierze w niedawnej prze­szłości naszego kontynentu. W rezultacie zimnej wojny doszło do podziału Europy na. dwa przeciw­stawne obozy, do wyścigu zbrojeń i do drastycznych zahamowań lub ograniczeń współpracy pokojowej we wszystkich dziedzinach. Obszar, na którymi wzię­ły swój początek dwie wojny światowe, stał się miejscem koncentracji wojsk, zarówno z zewnątrz, jak i państw europejskich oraz konoentracji naj­bardziej nowoczesnej broni. Sprawy bezpieczeństwa, zawsze silnie oddziałujące na całokształt stosunków między państwami, urosły do rangi kluczowego pro­blemu współpracy w skali europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *