SWOISTE CECHY REGIONU

rectangular beige board

Podkreślano, że system bezpieczeństwa zbiorowe­go^ uniwersalnego lub regionalnego — „nie musi być rozpatrywany wyłącznie jako system zbioro­wych sankcji”, że organizacja zbiorowego bezpie­czeństwa wymaga rozwoju współpracy w celu za­pobiegania metodom presji i użycia siły; w konsek­wencji system bezpieczeństwa zbiorowego „wyma­ga dużo bardziej rozwiniętego mechanizmu prawne­go i politycznego”.W obecnych warunkach bez­pieczeństwo europejskie powinno oznaczać antytezę „pokoju zbrojnego”, w czasie którego „nikt do sie­bie nawzajem nie strzela, lecz wszyscy — nawet w neutralnych państwach, takich jak Szwecja i Szwaj­caria — siedzą przy załadowanych armatach, a na­wet niektórzy przy gotowych do startu rakietach z głowicami atomowymi” .Europa jest regionem, który odznacza się wielo­ma bardzo swoistymi cechami, jeśli chodzi o ocenę możliwości i perspektyw współpracy między pań­stwami regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *