ZNACZENIE POLITYCZNE

MacBook Air on table

W ostatnich latach coraz częściej — również na Zachodzie — spotkać się można z realistycznym po­dejściem do sposobów rozwiązywania sporów mię­dzynarodowych. Odzywają się głosy, że nie można oczekiwać we współczesnym świecie — który cechu­je różnorodność ustrojów, przeciwstawność ideologii i daleko posunięta złożoność zjawisk, a różnice zdań i spory są często wyrazem uznawania odmiennych wartości — by państwa po prostu zgodziły się na przekazanie sporu do rozstrzygnięcia komuś trzecie­mu, że w konsekwencji rola sądów międzynarodo­wych jest dość ograniczona i dotyczy sporów, któ­rych rozstrzygnięcie nie ma dla stron większego znaczenia politycznego, a więc które i tak nie do­prowadziłyby do konfliktu zbrojnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *