W LITERATURZE

gray flat screen television

W literaturze prawno-politycznej krajów socjalistycznych i krajów Trzeciego Świata podkreśla się, że w dobie obecnej podstawowym spo­sobem załatwiania sporów międzynarodowych są i powinny być przede wszystkim rokowania bezpo­średnie między stronami. Jako podstawa rozstrzy­gania sporów pomiędzy państwami zachodnimi a państwami pokolonialnymi kryterium formalno-prawne jest najmniej odpowiednie z uwagi na re­spektowane przez sądy „prawa nabyte” w okresie kolonialnym. Interesy nowych państw wymagają ra­czej stopniowego uwalniania się od zobowiązań prze­jętych po okresie podległości kolonialnej. W tego rodzaju sytuacjach raczej rokowania bezpośrednie mogą doprowadzić do zrównoważonego rozwiązania, uwzględniającego interesy nowych państw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *